EN TH

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายชุมพร พลรักษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ