EN TH

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์สู่การสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโต ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนเน้นการลงทุนในทุกช่องทาง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่มีความแข็งแกร่ง พร้อมสำหรับการแข่งขัน รองรับการขยายธุรกิจพลังงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอยู่ภายใต้ธรรมาภิบาลที่เคร่งครัด โปร่งใสเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 เป็นปีแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน 3 ธุรกิจหลัก ซึ่งได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับในปี 2561 บริษัทฯ ถือเป็นปีแห่งความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่แล้ว บริษัทฯ พยายามแสวงหาโอกาสทางการลงทุนใหม่ในอนาคตเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน

โอกาสนี้ ผมขอแสดงความขอบคุณคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และชุมชน ที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น เพื่อนำพาองค์กรให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงในอนาคต
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ