EN TH

ธุรกิจของเรา

ธุรกิจการสื่อสารและเทคโนโลยี

ธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯดำเนินงานผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัทอินฟอร์เมติกซ์ พลัส จำกัด เดิมก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีพัฒนาซอฟแวร์เกมเพื่อจำหน่าย และสื่อการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์และTablet แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมาเป็นยุค Mobile ดิจิตอลที่ผู้บริโภคมีความนิยมอุปกรณ์ Smartphone ในการเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทำให้เทคโนโลยี Offline ไม่ได้รับความนิยม จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการดำเนินธุรกิจไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) โดยเน้นการดำเนินธุรกิจ Mobile Solutionซึ่งรวมถึง software และ hardware เพื่อการใช้งานสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรโดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม