EN TH

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทฯ เข้าลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว (“โครงการน้ำประปา”) โดยการถือหุ้นจำนวน 30% ของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”)