EN TH

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสุพัฒนกิจ นาคเสวต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการ

-->