EN TH

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

2543

เริ่มก่อตั้งบริษัท ประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

2552

แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน

2553

วันที่ 27 พฤษภาคม 2553 เข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)

2556

ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย ซื้อที่ดิน นำมาพัฒนา และจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

2557

ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่

2557

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 560,000,000 บาท

2558

เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,475,000,000 บาท

2558

เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น UPA และทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุน โดยลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด

2558

เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และชื่อย่อบริษัทใหม่เป็น UPA

2558

  • เปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
  • มีการซื้อหุ้นสามัญของ APU ทั้งสิ้น 340 ล้านบาท

2560

  • มีการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
  • มีการลดทุนจดทะเบียนของ APU เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร

2561

กลุ่มบริษัทฯ ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 2560 จำนวน 3โครงการ