EN TH

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อบริษัท ไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive” โดยในระยะเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (“เกมคอมพิวเตอร์”) หลังจากนั้นได้ขยายขอบเขตการทำธุรกิจ ไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมสำหรับเครื่องเล่นเกมคอนโซล (Console Game) ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์เกมแรกที่บริษัทฯเป็นผู้พัฒนาเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศคือเกม “Magic Chronicle” ซึ่งถือได้ว่าเกมแนววางกลยุทธ์ (Real-time Strategy) เกมแรกที่ผลิตโดยผู้ประกอบการชาวไทย ทำให้บริษัทฯเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553ปี 2556

กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯได้ซื้อที่ดินนำมาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขายเป็นแปลงที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (“เขาใหญ่”) การซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำมาจัดสรรแบ่งขาย เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้ และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 280 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 560 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556

ปี 2557

จากการที่บริษัทฯขยายธุรกิจสู่ภาคอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นจำนวนเงิน 49.50 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 98.00) มีผลทำให้บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ เดอะ พีโน่ เขาใหญ่ เป็นห้องชุดเพื่อขายจำนวน 40 ห้อง

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 5,550,000,000 หุ้น นอกจากนี้ยังออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (CYBER-W1) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หน่วย รวมทั้งการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าวจำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ในเดือนธันวาคม 2557 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 3,570,000,000 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,980,000,000 หุ้น ทำให้บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 3,335 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,670 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ปี 2558

กลุ่มบริษัทฯได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะทำให้บริษัทฯมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯนอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯได้มีการปรับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ จากธุรกิจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประเภทเกม ซึ่งไม่ได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน ไปเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ในลักษณะเทคโนโลยีด้านการติดต่อสื่อสาร (Communication) เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจด้านนี้ของบริษัทฯได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) จำนวน 3,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 340 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษัทจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในโครงการ Pilot Project สำหรับโรงไฟฟ้า Gas Engine กำลังผลิต 6-20 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ ณ เมือง Kanbauk รัฐ Tanintharyi สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานของบริษัทฯ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการแก้ไขจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“อันดามันเพาเวอร์ฯ”) ที่บริษัทฯจะเข้าซื้อตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 จากจำนวน 3,400,000 หุ้น เป็นจำนวน 3,162,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 316.2 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93.00)

ในเดือนมีนาคม 2558 บริษัทฯได้มีมติอนุมัติการซื้อที่ดินเปล่า จำนวน 5 แปลง เนื้อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา) ตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ในราคารวมค่าโอนและค่าพัฒนาที่ดินเท่ากับ 369 ล้านบาท ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อนำมาพัฒนาและจัดสรรแบ่งขาย เป็นการต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯที่มีศักยภาพ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯในอนาคตได้

ปี 2559

จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (MUPA) จดทะเบียนในประเทศสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า

ปี 2560

มีการซื้อหุ้นของบริษัท อยุธยา พาวเวอร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (APS) และ บริษัท สระบุรี เอ็นเนอร์จี ซิสเท็มส์ 2 จำกัด (SES 2) โดยเป็นการร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

มีการลดทุนจดทะเบียนของ APU เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหาร ปัจจุบันถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 99.99

ปี 2561

กลุ่มบริษัทฯ ลงนามให้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 2560 จำนวน 3โครงการ กำลังการผลิตรวม 7.95 MW ประกอบด้วย 1.สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสสินธิ์ จ.สงขลา กำลังการผลิตรวม 5 MW 2.โครงการสหกรณ์ การเกษตรวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ กำลังการผลิตรวม 1.75 MW และ 3.โครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน จ.นครศรีธรรมราช กำลังการผลิตรวม 1.20 MW โดยทั้ง 3 โครงการมีอัตราราคารับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่ 4.12 บาท/หน่วย ระยะเวลารับซื้อไฟฟ้านับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 25 ปี