EN TH

คณะทีมผู้บริหาร

นายวิชญ์ สุวรรณศรี

กรรมการ / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบัญชีและการเงิน

ดร. สมพรต สาระโกเศศ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ

นาย พรอินทร์ แม้นมาลัย

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค

นายกวิน เฉลิมโรจน์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านอสังหาริมทรัพย์

ดร.เทวรักษ์ โรจนพฤกษ์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค