EN TH

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น 8 บริษัท และมีการลงทุนในธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่จะสร้างรายได้ที่ดีและสม่ำเสมอให้กับบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงเน้นและให้ความสำคัญกับเรื่องการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารที่กว้างไกลและมีประสบการณ์ทำงานมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งมั่นสู่การสร้างมูลค่าองค์กรให้เติบโต ตลอดจนพัฒนาธุรกิจขยายการลงทุนในทุกช่องทาง ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันและให้การดำเนินงานเป็นไปตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ส่วนภาพรวมของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้น เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากภาครัฐที่ต้องการผลักดันการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภท “พลังงานแสงอาทิตย์” ซึ่งถือเป็นหนึ่งสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสนใจ โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคง

ทั้งนี้ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทฯ มีโครงการโซลาร์สหกรณ์การเกษตร 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสสินธุ์ ,โครงการสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี และโครงการสหกรณ์การเกษตรกะทูน กำลังการผลิตรวม 7.95 เมกะวัตต์ โดยบัดนี้ได้จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว ขณะที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเดอะ พีโน่ ฮิลล์ ที่ดิน , โครงการเดอะ พีโน่ เขาใหญ่ ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และโครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา รวมทั้งการแสวงหาการลงทุนใหม่ ๆ

ท้ายสุดนี้ ผมในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ทุ่มเท อดทนและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในปี 2561 รวมถึงผู้ถือหุ้น คู่ค้าหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับการสนับสนุนธุรกิจตลอดจนให้ความไว้วางใจแก่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป
นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ